Phường Bến Nghé học tập Nghị quyết lần thứ XII của Đảng

2
Ngày 27/8/2016, Đảng ủy phường Bến Nghé tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho 600 cán bộ, đảng viên Đảng bộ, 63 tổ dân phố, khu phố, các ban ngành đoàn thể và lực lượng chính trị nòng cốt tham dự.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM báo cáo các nội dung cơ bản và mới trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…

Việc học tập góp phần quan trọng trong việc tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, lệch lạc.