Tập huấn các văn bản về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

3
Ngày 5/10/2017, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 (QPAN) tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh cho 200 học viên là thành viên Hội đồng Giáo dục QPAN, lãnh đạo của các tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp quận; lãnh đạo UBND, Công an, Ban chỉ huy quân sự 10 phường. Tham dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 Nguyễn Thị Hiếu.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe phổ biến về Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định số 13/2014/NĐ – CP ngày 25 tháng 2 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục QPAN; Thông tư số 38/2014/TT – BQP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình, nội dung, chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.
Lớp tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục QPAN, phát huy trách nhiệm của cấp Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, UBND 10 phường, doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện giáo dục QPAN.