Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030″ trên địa bàn Quận 1

13