THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHIP VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CẤP TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP ĐỘ 2

6