Ý nghĩa Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 – 26/12/2022)

1

Quyết định số 326-TTg ngày 19/5/1997 đã chọn ngày 26/12 hằng năm là “Ngày Dân số Việt Nam” và Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ đã lấy tháng 12 hằng năm là “Tháng hành động quốc gia về Dân số” nhằm tập trung sự quan tâm hơn nữa của toàn xã hội cho công tác dân số

Cách đây 61 năm, ngày 26/12/1961, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ký ban hành Quyết định số 216/CP về việc sinh đẻ có hướng dẫn với một ý nghĩa nhân văn sâu sắc: “Vì sức khoẻ của người mẹ, vì hạnh phúc và hoà thuận của gia đình, vì để cho việc nuôi dạy con cái được chu đáo, việc sinh đẻ của nhân dân cần được hướng dẫn một cách thích hợp”. Đây là quyết định mang tính chất hết sức quan trọng, đánh dấu cho những bước đi đầu tiên của công tác dân số và hệ thống tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) trong cả nước. Quyết định 216/CP cũng nêu rõ: “Các đoàn thể quần chúng, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên Lao động, Tổng Công đoàn và Bộ Y tế sẽ cùng nhau thảo luận chương trình hành động nhằm thực hiện tốt đẹp chủ trương trên”. Như vậy công tác dân số – KHHGĐ ở nước ta thực sự là một cuộc vận động lớn, là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 326-TTg ngày 19/5/1997 lấy ngày 26/12 hằng năm là “Ngày Dân số Việt Nam” và Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 26/11/2010, lấy tháng 12 hằng năm là “Tháng hành động quốc gia về Dân số” nhằm tập trung sự quan tâm hơn nữa của toàn xã hội cho công tác dân số, điều chỉnh sự phát triển dân số cho phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, trước mắt và lâu dài.

Từ sau khi Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 về công tác Dân số trong tình hình mới. Nội dung Nghị quyết 21 đã một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của công tác Dân số và định hướng nội dung chiến lược trong việc chuyển trọng tâm chính sách Dân số từ Kế hoạch hoá gia đình sang Dân số và Phát triển, thông qua việc chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ với phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.

Trong bối cảnh Việt Nam đang trong thời kỳ cơ cấu “dân số vàng”, để phát huy được lợi thế của thời kỳ cơ cấu “dân số vàng”, đảm bảo nguồn lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước thì điều kiện quan trọng và then chốt là cần nâng cao được chất lượng dân số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chính vì vậy, để tạo sự thống nhất trong nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, năm 2022 Bộ Y tế đã chọn chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững” là chủ đề của Tháng hành động Quốc gia về Dân số và hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam 26/12 năm nay.

Đây là dịp Ngành Dân số ôn lại lịch sử với những năm tháng đầy khó khăn; Tự hào về những thành tích đã đạt được, nhận rõ những cơ hội và thách thức trong thời gian tới, khẳng định ý chí quyết tâm vươn lên, cùng nhau đoàn kết, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao và cũng là dịp để ngành Dân số kêu gọi các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, Ban Ngành, Đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức phi chính phủ và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đồng hành, hưởng ứng các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về Dân số và Phát triển nhằm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu và chỉ tiêu của Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về Công tác Dân số trong tình hình mới và Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2021-2030 góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo hạnh phúc cho mỗi gia đình và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước./.

Zalo