UBND PHƯỜNG CẦU ÔNG LÃNH TUYÊN TRUYỀN BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍNH MINH

20

Gia đình là một tế bào cơ bản và tự nhiên cấu thành nên từng cộng đồng, xã hội. Gia đình giữ vai trò trung tâm trong đời sống của mỗi con người, là nơi bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của mỗi cá nhân, là một trong những giá trị xã hội quan trọng bậc nhất của người Việt Nam ta từ bao đời.

Ý thức được vai trò của gia đình đối với xã hội và mỗi cá nhân, Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1306/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030”, các tiêu chí cụ thể như sau:

1. Tiêu chí về ứng xử trong gia đình

2. Tiêu chí về điều kiện vật chất

3. Tiêu chí về điều kiện tinh thần

4. Tiêu chí về giáo dục

5. Tiêu chí về y tế và chăm sóc sức khoẻ