19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

52

Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa qua đã hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị. Hướng dẫn nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống bao gồm:

Toàn hệ thống chính trị, UBND phường Cầu Ông Lãnh thời gian qua luôn quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, đản viên, công chức, người lao động phường nghiêm túc thực hiện đúng quy định Luật Cán bộ, công chức, Luật Phòng, chống tham nhũng và Quy định về những điều đảng viên không được làm.