Thông báo về việc rà soát, thống kê số lượng người lao động có quan hệ lao động, đang thuê, ở trọ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ

62