Thông báo về việc tiêm vét vắc xin phòng chống Covid-19 cho người dân trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh (lần 2)

19