Ngày hội hiến máu nhân đạo năm 2021

27

Thực hiện kế hạch của Trung tâm Hiến Máu Thành phố về tổ chức hiến máu tình nguyện, Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện phường Cầu Ông Lãnh đã tổ chức 1 buổi tại đình Nhơn Hòa, với sự tham gia của 48 người tình nguyện đến từ nhân dân 03 khu phố, sinh viên 02 ký túc xá trường Đại học Khoa học tự nhiên và trường Đại học Kinh tế trên địa bàn phường Góp phần giúp BCĐ phường đạt 120% chỉ tiêu đợt 1 năm 2021 đã đăng ký.

Phường Cầu Ông Lãnh , đăng ký với Hội CTĐ Q1 của đợt 1/2021, số người tham gia hiến máu là 40, số người thực tế hiến máu là 48.
Trong đó: 14 tình nguyện viên hiến 250ml; 28 tình nguyện viên hiến 350ml; 06 tình nguyện viên hiến 450 ml